Úvod » Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) jste informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v kolektivu 331 Dance Studio, z.s., Nedvědova 362/11, 779 00 Olomouc – Povel (dále jen „Správce“), je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat Vaše

1. jméno a příjmení (u nezletilých také jméno a příjmení zákonného zástupce)
2. e-mailová adresa (u nezletilých také e-mailová adresa zákonného zástupce)
3. telefon (u nezletilých také telefon zákonného zástupce)
4. datum narození
5. adresu místa pobytu
6. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi.

Jste informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 6 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Jste informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanete vykonávat činnost, pro kterou jste Správcem evidován/a.

Berete na vědomí, že Správce může předat Osobní údaje Zpracovatelům za účelem:
• podílení se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb
• zajištění služeb v souvislosti s provozováním činností Správce
• zajištění marketingových služeb
• vedení evidence členské základny tanečních organizací a s tím souvisejícími činnostmi,
• identifikace na postupových nebo pohárových tanečních soutěžích,
• žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé e-mailingových a marketingových služeb nebo cloudy, které mají své servery mimo EU.

Správce může předat osobní údaje případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Jste informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemůžete stát členem výše zmíněného kolektivu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Souhlasíte, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný kolektiv) Vaše
1. fotografie
2. videa
3. zvukové záznamy
4. sportovní výsledky

za účelem
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu,
• prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, YouTube apod.),
• prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasíte, aby Správce zpracoval i Vaše
• jméno a příjmení (u nezletilých také jméno a příjmení zákonného zástupce)
• e-mailová adresa (u nezletilých také e-mailová adresa zákonného zástupce)
• telefon (u nezletilých také telefon zákonného zástupce)
• datum narození
• adresu místa pobytu
• u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi.

Souhlasíte, aby Vaše Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Jste srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1.2018.