1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné podmínky společnosti 331 Dance Studio, z.s., se sídlem Olomouc, Nedvědova 11, PSČ 779 00, IČ 22835067 (dále jen „331 Dance Studio“).

1.2 Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi 331 Dance Studiem a účastníky tanečních kurzů, tanečních workshopů, tanečních lekcí a jakýchkoli dalších akcí (dále jen „účastníci“ nebo “ účastník”).

2. Přihlášení do kurzů / workshopů a uzavření smlouvy

2.1 Přihlášení do tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí se provádí na základě písemné vyplněné přihlášky, kterou účastníci doručí 331 Dance Studiu elektronickým formulářem. V okamžiku, kdy 331 Dance Studio účastníkovi potvrdí přihlášení, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi 331 Dance Studiem a účastníkem.

2.2 Předmětem smluvního vztahu je závazek 331 Dance Studia zajistit služby výuky tance či jiných služeb uvedených na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech 331 Dance Studia a zároveň závazek účastníka uhradit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu.

2.3 Přihlášením účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

2.4 Přihlášením účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem.

2.5 Přihlášením účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu nebrání ve využití služeb 331 Dance Studia.

3. Provozní řád

3.1 Přihlášením na taneční kurz, taneční workshop, taneční lekci nebo jinou akci se účastník zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazuje dodržovat provozní řády tanečních sálů, ve kterých se taneční kurzy, taneční workshopy a taneční lekce uskutečňují (např. používat obuv určenou pro tanec a cvičení, atd.). Přihlášením na taneční kurzy, taneční workshopy a taneční lekce 331 Dance Studia stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

3.2 Prostory šatny slouží pouze k odkládání oděvů po dobu konání taneční lekce. Šatna v žádném případě neslouží k odkládání cenností. Veškeré cennosti si prosím berte s sebou do sálu. Dovolujeme si vás upozornit, že za odložené věci neručíme.

3.3 Taneční sály a přilehlé prostory jsou nekuřácké. Platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

3.4 Do tanečních sálů je zákaz vstupu ve znečištěné obuvi. Všichni účastníci mají povinnost přezouvat se do čisté taneční obuvi.

3.5 V případě poškození vybavení tanečních sálů a přilehlých prostor je viník povinen uhradit plnou výši škody.

3.6. Termíny a časy jednotlivých lekcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem tanečního kurzu, tanečního workshopu nebo taneční lekce. Aktuální informace jsou upřesňovány jednotlivými lektory a na internetových stránkách www.331.cz. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

4. Služby poskytované 331 Dance Studiem

4.1 331 Dance Studio rezervuje účastníkovi místo na konkrétním tanečním kurzu, tanečním workshopu nebo taneční lekci po dobu 7 dnů od potvrzení převzetí přihlášky. Neuhradí-li účastník v této době kurzovné, rezervace účasti může zaniknout.

4.2 Pokud byl taneční kurz nebo taneční workshop již zahájen, rozhoduje 331 Dance Studio o zařazení účastníků do kurzů individuálně podle svého uvážení.

4.3 331 Dance Studio může změnit místo konání tanečního kurzu, tanečního workshopu nebo taneční lekce, osobu lektora či program tanečního kurzu, tanečního workshopu nebo taneční lekce (za předpokladu zachování alespoň základních parametrů a původního počtu hodin). 331 Dance Studio může změnit i termín celého tanečního kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit tanečního kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny tanečního kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení).

4.4 V případě onemocnění či jiné absence lektora může 331 Dance Studio nahradit lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením konkrétní taneční lekce nepodaří zajistit jiného lektora, má účastník právo na vrácení poměrné části ceny tanečního kurzu, tanečního workshopu (tj. ceny dané taneční lekce).

4.5 Není-li uvedeno jinak, taneční lekce neprobíhají v termínech státních svátků a školních prázdnin pro okres Olomouc.

5. Povinnosti účastníka

5.1 Docházka do tanečních kurzů, tanečních workshopů nebo tanečních lekcí je věcí přihlášeného účastníka. Nenavštívené lekce nelze z kurzovného odečítat, není-li uvedeno jinak.

5.2. Pokud je účastník tanečního kurzu členem soutěžní složky, má povinnost docházet kromě běžných tanečních lekcí také na mimořádné tréninky, pokud jsou vypsány, a hradit náklady související (pronájem sálu). Lektor tanečního kurzu oznámí termíny mimořádných tréninků s co největším předstihem, minimálně však 14 dnů před dnem konání.

5.3 Pokud je účastník tanečního kurzu členem soutěžní složky, má povinnost účastnit se soutěží, pokud jsou vypsány, a hradit náklady související (startovné, cestovné). Lektor tanečního kurzu oznámí termíny soutěží s co největším předstihem, minimálně však 14 dnů před dnem konání.

5.4 V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na tanečním kurzu, tanečním workshopu, taneční lekci nebo že takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit 331 Dance Studiu a ihned ukončit svoji účast v dané taneční lekci.

5.5 Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí 331 Dance Studiu nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na tanečním kurzu, tanečním workshopu nebo taneční lekci.

5.6 331 Dance Studio neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.

5.7 331 Dance Studio neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů 331 Dance Studia či jeho lektorů.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí je dána ceníkem 331 Dance Studia platným v době objednání, pokud není dohodnuta cena jiná.

6.2 Cena tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí je splatná do 7 dnů od objednání, pokud není uvedeno jinak.

6.3 Cena tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí bude účastníkem uhrazena převodem na účet 331 Dance Studia.

7.Pořizování fotografií a audio / video záznamů

7.1 Účastník tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí přijetím těchto všeobecných podmínek souhlasí s pořizováním fotografií a audio / video záznamů na tanečních lekcích, příp. na dalších akcích organizovaných 331 Dance Studiem nebo akcích, kterých se 331 Dance Studio účastní, a to včetně soutěží a veřejných vystoupení.

7.2 Účastník tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí přijetím těchto všeobecných podmínek souhlasí s užitím těchto fotografií a audio / video záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

7.2.1 Autor je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro potřebu účastníků tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí.

7.2.1 Autor je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro svou vlastní potřebu a účely prezentace své práce.

7.2.2 Autor je ve výjimečných případech oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio / video materiálů jako svých autorských děl třetím osobám, a to pro účely reklamní i redakční (periodický tisk).

7.3 Fotografie a audio / video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.

7.4 Každý účastník tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí v 331 Dance Studiu má právo nezúčastnit se pořizování fotografií a audio / video záznamů.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany 331 Dance Studia

8.1 Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí ze strany 331 Dance Studia. V takovém případě má účastník právo buď na vrácení nevyčerpané části kurzovného nebo si vybrat za zvýhodněných podmínek účast na jiné akci pořádané 331 Dance Studiem.

8.2 331 Dance Studio je oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných podmínek. V takovém případě je účastník povinen zaplatit 331 Dance Studio smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí.

9. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

9.1 Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností 331 Dance Studia plynoucích z těchto všeobecných podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok vrácení nevyčerpané části kurzovného.

9.2 V případě dlouhodobých zdravotních důvodů (30 dnů a více) řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře má účastník právo sehnat si za sebe náhradníka či získat zpět 70% z uhrazeného kurzovného za každý nevyčerpaný kalendářní měsíc.

9.3 V případě jiných předem neočekávaných důvodů má účastník právo sehnat si za sebe náhradníka či získat zpět 50% z uhrazeného kurzovného za každý nevyčerpaný kalendářní měsíc.

9.4 V případě tanečních workshopů a jiných krátkodobých akcí je možné ustanovení 9.3 těchto všeobecných podmínek použít maximálně 3 dny před zahájením akce. Při pozdějším odhlášení právo na získání části kurzovného zpět zaniká.

9.5 V případě neuskutečnění akce z důvodu vyšší moci (mimořádné a nepředvídatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli 331 Dance Studia), nárok na vrácení kurzovného účastníkovi zaniká. 

9.6 Odstoupení od smlouvy se provádí na základě písemně vyplněného storno formuláře, který účastníci doručí 331 Dance Studiu osobně nebo elektronickým formulářem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 25. 7. 2018.

10.2 331 Dance Studio je oprávněna tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.331.cz. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné podmínky účinné v den vzniku smlouvy. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, nebude mít tato změna vliv na práva a povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy, avšak účastníci budou mít možnost přistoupit k novému znění všeobecných podmínek.

10.3 Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.

10.4 Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

>