Všeobecné podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné podmínky společnosti 331 Dance Studio, z.s., se sídlem Olomouc, Nedvědova 11, PSČ 779 00, IČ 22835067 (dále jen „331 Dance Studio“).

1.2 Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi 331 Dance Studiem a účastníky tanečních kurzů, tanečních workshopů, tanečních lekcí a jakýchkoli dalších akcí (dále jen „účastníci“ nebo “ účastník”).

2. Přihláška / objednávka / uzavření smlouvy o poskytování služeb

2.1 Přihlášení do tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí se provádí na základě písemné vyplněné přihlášky / objednávky, kterou účastníci doručí 331 Dance Studiu elektronickým formulářem. V okamžiku, kdy 331 Dance Studio účastníkovi potvrdí přihlášení, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi 331 Dance Studiem a účastníkem.

2.2 Předmětem smluvního vztahu je závazek 331 Dance Studia zajistit služby výuky tance či jiných služeb uvedených na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech 331 Dance Studia a zároveň závazek účastníka uhradit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu.

2.3 Přihlášením účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

2.4 Přihlášením účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem, který je součástí těchto všeobecných podmínek.

2.5 Přihlášením účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu nebrání ve využití služeb 331 Dance Studia.

2.6. Přihlášením účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (náklady na internetové připojení, atd.) si hradí přihlášený účastník sám.

3. Provozní řád

3.1 Přihlášením na taneční kurz, taneční workshop, taneční lekci nebo jinou akci se účastník zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazuje dodržovat provozní řády tanečních sálů, ve kterých se taneční kurzy, taneční workshopy a taneční lekce uskutečňují (např. používat obuv určenou pro tanec a cvičení, atd.). Přihlášením na taneční kurzy, taneční workshopy a taneční lekce 331 Dance Studia účastník stvrzuje, že se jich účastní na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

3.2 Prostory šatny slouží pouze k odkládání oděvů po dobu konání taneční lekce. Šatna v žádném případě neslouží k odkládání cenností. 331 Dance Studio neručí za odložené věci.

3.3 Taneční sály a přilehlé prostory jsou nekuřácké. Platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

3.4 Do tanečních sálů je zákaz vstupu ve znečištěné obuvi. Účastník má povinnost přezouvat se do čisté taneční obuvi.

3.5 V případě poškození vybavení tanečních sálů a přilehlých prostor je viník povinen uhradit plnou výši škody.

3.6. Termíny a časy jednotlivých lekcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem tanečního kurzu, tanečního workshopu nebo taneční lekce. Aktuální informace jsou upřesňovány jednotlivými lektory a na internetových stránkách 331 Dance Studia. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

4. Služby poskytované 331 Dance Studiem

4.1 331 Dance Studio rezervuje účastníkovi místo na konkrétním tanečním kurzu, tanečním workshopu nebo taneční lekci po dobu 7 dnů od potvrzení převzetí přihlášky. Neuhradí-li účastník v této době uvedenou cenu, rezervace účasti může zaniknout.

4.2 Pokud byl taneční kurz nebo taneční workshop již zahájen, rozhoduje 331 Dance Studio o zařazení účastníků individuálně podle svého uvážení.

4.3 331 Dance Studio může změnit místo konání tanečního kurzu, tanečního workshopu nebo taneční lekce, osobu lektora či program tanečního kurzu, tanečního workshopu nebo taneční lekce (za předpokladu zachování alespoň základních parametrů a původního počtu hodin). 331 Dance Studio může změnit i termín celého tanečního kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit tanečního kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny tanečního kurzu, tanečního workshopu nebo taneční lekce (či ceny nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení).

4.4 V případě onemocnění či jiné absence lektora může 331 Dance Studio nahradit lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením konkrétní taneční lekce nepodaří zajistit jiného lektora, má účastník právo na vrácení poměrné části ceny tanečního kurzu, tanečního workshopu (tj. ceny dané taneční lekce).

4.5 Není-li uvedeno jinak, taneční lekce neprobíhají v termínech státních svátků, v termínech školních prázdnin pro okres Olomouc a volném týdnu mezi podzimním a jarním semestrem.

4.6 Pokud se taneční kurz, taneční workshop nebo taneční lekce nemůže uskutečnit z důvodu vyšší moci (mimořádné a nepředvídatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli 331 Dance Studia), může 331 Dance Studio tento taneční kurz, taneční workshop nebo taneční lekci uskutečnit online formou (předtočené video, livestream, atd.).

5. Povinnosti účastníka

5.1 Docházka do tanečních kurzů, tanečních workshopů nebo tanečních lekcí je věcí přihlášeného účastníka. Nenavštívené lekce nelze z ceny tanečních kurzů, tanečních workshopů nebo tanečních lekcí odečítat, není-li uvedeno jinak.

5.2. Pokud je účastník tanečního kurzu členem soutěžní složky, má povinnost docházet kromě běžných tanečních lekcí také na mimořádné tréninky, pokud jsou vypsány, a hradit náklady související. Lektor tanečního kurzu oznámí termíny mimořádných tréninků s co největším předstihem, minimálně však 7 dnů před dnem konání.

5.3 Pokud je účastník tanečního kurzu členem soutěžní složky, má povinnost účastnit se soutěží, pokud jsou vypsány, a hradit náklady související. Lektor tanečního kurzu oznámí termíny soutěží s co největším předstihem, minimálně však 14 dnů před dnem konání.

5.4 V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na tanečním kurzu, tanečním workshopu, taneční lekci nebo že takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit 331 Dance Studiu a ihned ukončit svoji účast v dané taneční lekci.

5.5 Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí 331 Dance Studiu nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na tanečním kurzu, tanečním workshopu nebo taneční lekci.

5.6 331 Dance Studio neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.

5.7 331 Dance Studio neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů 331 Dance Studia či jeho lektorů.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí je dána ceníkem 331 Dance Studia platným v době objednání, pokud není dohodnuta cena jiná.

6.2 Cenu a případné náklady spojené s dodáním dle smlouvy o poskytování služeb může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.2.1 bezhotovostně převodem na účet 331 Dance Studia č. 2401141604 / 2010, vedený u společnosti Fio Banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

6.2.2 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

6.2.3 bezhotovostně platební kartou

6.3 Cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, není-li uvedeno jinak.

6.4 Účastník je povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek účastníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 331 Dance Studia.

6.5 331 Dance Studio je oprávněno požadovat uhrazení celé částky ještě před zahájením tanečního kurzu, tanečního workshopu, taneční lekce či jiné objednávané služby.

6.6 Případné slevy z ceny poskytnuté 331 Dance Studiem účastníkovi nelze vzájemně kombinovat.

6.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví 331 Dance Studio ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví 331 Dance Studio účastníkovi po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu účastníka, příp. jeho rodiče.

7. Pořizování fotografií a audio / video záznamů

7.1 Účastník tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí přijetím těchto všeobecných podmínek souhlasí s pořizováním fotografií a audio / video záznamů na tanečních lekcích, příp. na dalších akcích organizovaných 331 Dance Studiem nebo akcích, kterých se 331 Dance Studio účastní, a to včetně soutěží a veřejných vystoupení.

7.2 Účastník tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí přijetím těchto všeobecných podmínek souhlasí s užitím těchto fotografií a audio / video záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

7.2.1 Autor je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro potřebu účastníků tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí.

7.2.1 Autor je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro svou vlastní potřebu a účely prezentace své práce.

7.2.2 Autor je oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio / video materiálů jako svých autorských děl třetím osobám, a to pro účely reklamní i redakční (periodický tisk).

7.3 Fotografie a audio / video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.

7.4 Každý účastník tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí v 331 Dance Studiu má právo nezúčastnit se pořizování fotografií a audio / video záznamů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Svou informační povinnost vůči účastníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů účastníka pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní 331 Dance Studio prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na www.331.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

9. Zasílání obchodních sdělení

9.1 Účastník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení 331 Dance Studiem na elektronickou adresu či na telefonní číslo účastníka, příp. jeho rodiče. Svou informační povinnost vůči účastníkovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení plní 331 Dance Studio prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na www.331.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

9.2 Osobní údaje 331 Dance Studio zpracovává pro účely zasílání aktuálních informací a nabídky služeb 331 Dance Studia v souladu s antispamovým zákonem, a to především formou následujících typů e-mailových zpravodajů:

9.2.1 331 Olomouc: Taneční kurzy a workshopy v Olomouci, mimořádné aktuality a související informace

9.2.2 331 Praha: Taneční kurzy a workshopy v Praze, mimořádné aktuality a související informace

9.2.3 331 Online: Taneční lekce online, výuka tanečních kroků i choreografií prostřednictvím videí, tipy a triky pro tanečníky

9.2.4 331 Blog: Rady a tipy pro tanečníky i jejich rodiče, hudba na tancování, taneční filmy, aktuality z české taneční scény

9.2.5 331 Music: Nové písničky na taneční tréninky nebo tanec jen tak doma, pravidelná hudební inspirace pro tanečníky

9.3 Po udělení souhlasu může účastník své nastavení zasílání jednotlivých typů zpravodajů kdykoliv změnit prostřednictvím formuláře dostupného na www.331.cz/tanecni-aktuality.

9.4 331 Dance Studio bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (od okamžiku elektronické registrace až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí pěti (5) let poté, co účastník přestane být zákazníkem 331 Dance Studia.

10. Ukládání cookies

10.1 Účastník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky 331 Dance Studia ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač účastníka, může účastník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Další informace ohledně cookies jsou dostupné prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na www.331.cz/cookies.

11. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany 331 Dance Studia

11.1 Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí ze strany 331 Dance Studia. V takovém případě má účastník právo buď na vrácení nevyčerpané části ceny nebo si vybrat za zvýhodněných podmínek účast na jiné akci pořádané 331 Dance Studiem.

11.2 331 Dance Studio je oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných podmínek. V takovém případě je účastník povinen zaplatit 331 Dance Studio smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části tanečních kurzů, tanečních workshopů a tanečních lekcí.

12. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb ze strany účastníka

12.1 Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností 331 Dance Studia plynoucích z těchto všeobecných podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok vrácení nevyčerpané části kurzovného.

12.2 Účastník má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb (vyplnění přihlášky / objednávky). V tomto případě mu budou vráceny peněžní prostředky po odečtení poměrné části ceny za již uskutečněné nebo zveřejněné taneční lekce a administrativního a bankovního poplatku 10 Kč + 2,9%.

12.3 V případě dlouhodobých zdravotních důvodů (30 dnů a více) řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře má účastník právo sehnat si za sebe náhradníka či získat zpět 70% z uhrazeného kurzovného po odečtení již uskutečněných tanečních lekcí.

12.4 V případě jiných předem neočekávaných důvodů má účastník právo sehnat si za sebe náhradníka či získat zpět 50% z uhrazeného kurzovného po odečtení již uskutečněných tanečních lekcí.

12.5 V případě tanečních workshopů, open classů a jiných krátkodobých akcí (soustředění, tábory, atd.) je možné ustanovení 12.2, 12.3 a 12.4 těchto všeobecných podmínek použít maximálně 7 dnů před zahájením akce. Při pozdějším odhlášení právo na získání části ceny zpět zaniká.

12.6 V případě neuskutečnění taneční lekce / taneční akce z důvodu vyšší moci (mimořádné a nepředvídatelné překážky, které vznikly nezávisle na vůli 331 Dance Studia), nárok na vrácení ceny účastníkovi zaniká. Pokud to bude z technických a časových důvodů možné, 331 Dance Studio může rozhodnout o náhradě takto zrušené taneční lekce / taneční akce online formou.

12.7 Odstoupení od smlouvy se provádí na základě písemně vyplněného storno formuláře, který účastníci doručí 331 Dance Studiu osobně nebo elektronickým formulářem, který je dostupný na www.331.cz/storno.

12.8 V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle čl. 12.1 – 12.4 všeobecných podmínek vrátí 331 Dance Studio peněžní prostředky přijaté od účastníka do třiceti (30) dnů od odstoupení od smlouvy o poskytování služeb účastníkem, pokud si účastník tuto možnost zvolí.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 7. 2021.

13.2 331 Dance Studio je oprávněna tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.331.cz. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné podmínky účinné v den vzniku smlouvy. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, nebude mít tato změna vliv na práva a povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy o poskytování služeb, avšak účastníci budou mít možnost přistoupit k novému znění všeobecných podmínek.

13.3 Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.

13.4 Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.